نام: بيژن رحماني پرچيكلايي
دانشکده: علوم پایه
گروه: ریاضی
مرتبه علمی: استادیار


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک: